KVKK

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

A. GİRİŞ : 
Kubilay Kimya ve Boya Sanayi Ticaret Limited Şirketi ( Bundan sonra ‘ Kubilay Boya ‘ veya ‘ Şirketimiz ‘ olarak adlandırılacaktır) olarak, kişisel verilerinizi korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Bundan sonra ‘ Kanun’ olarak adlandırılacaktır ) kapsamında Kubilay veri sorumlusu sıfatına haiz olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan gerçek kişi müşterilerinin, tüzel kişi müşterilerinin hukuki temsilcilerinin ve müşterilerinin irtibat kişilerinin kişisel verilerini işlemektedir. Kanun’un 10. Maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.  


B. TANIMLAR : 

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Gerçek kişiye ait, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri, 

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

ifade eder. 

C. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ : 

Kubilay Boya, Kanun uyarınca ‘ Veri Sorumlusu ‘ sıfatına haizdir. Şirketimizin açık adresi ‘ Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:6/1 Sokak ALOSBİ- Aliağa/İZMİR’dir. Şirketimiz 2379 sicil numarası ile Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, MERSİS numarası 0915020377200017’dir. SÜREÇ35-Talimat03 Yayın Tarihi:16.01.2020 Rev:00 Revizyon Tarihi:- 2 /

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ : 

Kişisel verileriniz Şirketimiz’in ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında doğrudan sizden elektronik veya fiziki ortamlar, yapılan ticari görüşmeler ve toplantılar gibi sizinle girilen etkileşimler, Şirketimiz’i ziyaret etmeniz durumunda alınan yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar aracılığıyla toplanmaktadır. 


E. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ : 

Yukarıda belirtilen şekilde toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ : 

Şirketimiz’in kişisel verilerinizi işlemesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır; 

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

b. Satış sözleşmesi kurulması ve ifası için gerekli olması, 

c. Şirketimiz’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması, 

d. Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

g. Açık rızanızın bulunması. 

G. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI : 

Şirketimizin kişisel verilerinizi işleme amaçları şunlardır; 

a. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ifası, 

b. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

c. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üretim,satış ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, 

d. Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

e. Talep/şikayetlerin takibi, 

f. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 

g. Müşteri ilişkileri yönetimi, 

h. Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, 

i. Kurumsal ilişki faaliyetlerinin yürütülmesi, 

j. Hizmet kalitemizi geliştirmek ve süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapılması, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 

k. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

l. Şirketimizin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kanunlara ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmesi, 

m. Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini

 

H. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ : 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda Şirketimiz çalışanlarına, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yetkili gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve Şirketimiz hissedarlarına; 

a. Güvenliğiniz ve Şirketimiz’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla ( İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ) 

b. Satış sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, 

c. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, 

d. Emniyet teşkilatı veya ilgili savcılık tarafından yapılabilecek soruşturma ve kovuşturma faaliyetleri sırasında Şirketimiz’den talep edildiği takdirde, Şirketimiz’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, fabrika ve idari bina kamera kayıtlarını ilgili merciler ile , 

e. Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde mahkemeler ve ilgili kurumlara aktarabiliyoruz. 

İ. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ : 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme, 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Şirketimiz’e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir. 

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla ‘ Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:6/1 Sokak ALOSBİ- Aliağa/İZMİR’ adresine ulaştırmanız gerekmektedir.