SAĞLIK - EMNİYET - ÇEVRE

Kubilay Boya tüm faaliyetlerinde ekolojik dengeye zarar vermeden, faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek çevre kirliliğini önlemeyi ilke edinerek üretim yapmaktadır. Doğal kaynak kullanımını en aza indirmek adına süreç ve proses iyileştirmeleri yapmaktadır.
Atıklarımızı kaynağında en aza indirerek, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların lisanslı firmalar aracılığı ile bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
Yıllık iç denetim ve süreç iyileştirme toplantıları ile Çevre ve İş Sağlığı güvenliği çalışmalarımız sürdürülebilirliğini korumaktadır.
Kubilay Boya, bir yandan tasarımdan dağıtıma kadar tüm faaliyetlerini çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirecek şekilde yürütürken aynı zamanda çevre dostu ürünler ve teknolojiler geliştirmek için çalışmaktadır.

Kubilay Boya faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili olarak yürürlükteki çevre mevzuatına tam uyum sağlamaktadır. Yasal limitlere uygun çalışılması için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır.

Tesiste oluşan tüm atıklar yönetmeliklere uygun olarak sınıflandırılmakta, depolanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. Sürdürülebilir gelişme ilkesine uygun olarak atıkların geri kazanım/geri dönüşüm imkanlarının araştırılması şirketimizin öncelikli hedefidir. Üretim proseslerinde kullanılan hammaddeler çevreye ve doğaya zarar veremeyecek şekilde belirlenip, tüm üretim aşamalarında çevreye ve doğaya zarar vermeden çalışmalar sürdürülmektedir.

Kubilay Boya , faaliyetlerini çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenen diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önleyecek şekilde sürdürür.

Çalışanlarının ve alt işverev faaliyetlerinde meydana gelebilecek kazaların ve tehlikeli olayların önlenmesi için çaba gösterir.

Kubilay Boya, uygun tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve bertaraf uygulamalarıyla faaliyet ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini önleyerek/azaltarak çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını amaçlar.

Kubilay Boya, faaliyet alanının getirdiği sorumlulukla “DOĞAYA ve ÇEVREYE SAYGI”, “ÖNCE İNSAN”, “ÖNCE GÜVENLİK” ilkeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu ilkelerden hareketle;
• Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Ulusal ve uluslararası yasal şartlara, standart şartlarına, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına ve diğer tarafların şartlarına uymayı,

• Sürdürülebilir çevre için doğal kaynakların kullanımını azaltacak, çevre kirliliğini önleyecek, enerji kaynaklarını en verimli ve ekonomik şekilde kullanacak çalışmalar yapmayı, doğal kaynak kullanımını en aza indirmek adına süreç ve proses iyileştirmeleri yapmayı
• Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak üzere gerekli önlemleri almayı ve yatırımları yapmayı,
• Ürün geliştirme sürecinde çevre ve iş güvenliği gerekliliklerini ön planda tutmayı,
• Çalışanlar başta olmak üzere, alt işveren ve tüm paydaşlarının sağlık, emniyet, çevre konularında bilinç düzeylerini artıracak eğitim ve hizmetler gerçekleştirmeyi,
• Çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirerek, Entegre Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmeyi
• İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin yürütülmesinde çalışan ve çalışan temsilcilerinin katılımını sağlamayı
• İş sağlığını, güvenliğini ve çevreyi tehdit edebilecek riskleri önceden belirleyerek risk analizlerini yapmayı ve gözden geçirmeyi
• Sürekli iyileşmeyi temin edebilmek üzere sağlık, emniyet ve çevre hedefleri koymayı ve hedeflerini periyodik olarak gözden geçirmeyi,
• Proseslerinden ve ürünlerinden kaynaklanan atıklarına öncelikle geri kazanım imkanları yaratmayı, sınıflandırma, ayırma ve bertaraf faaliyetlerini kontrollü ve atık özelliklerine uygun şekilde yapmayı
taahhüt eder.
Kubilay Boya, , bu taahhütlerden yola çıkarak faaliyetlerini standardize etmek, sürekliliğini sağlamak amacıyla ISO 14001 ve ISO 45001 standartları ile sistemini belgelendirmiş, yönetiminin desteği ve çalışanlarının hassasiyeti ile sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına devam etmektedir.